Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (M.R.) adviseert, controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden. Dit doen we door:

 

-de (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.

-actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op Mijnpleinschool Olst beïnvloeden.

-een bijdrage te leveren op lokaal niveau en in de GMR.

Centraal staat daarbij hoe we vanuit de M.R. kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving.

 

Onderwerpen die o.a. te spraken komen zijn:

-Personeelsbeleid (formatie en arbo);

-Huisvesting;

-Financieel beleid;

-Beheer gebouw;

-Vaststellen van het schoolplan en de schoolgids. 

 

Leden M.R.

De M.R. op onze school bestaat uit 6 personen.


Namens de ouders hebben zitting in de M.R.:


-Annet ten Have

-Wietske Botterhuis

-Suzanne Hendriks


Namens het personeel hebben zitting in de M.R.:

-Vita Stoverinck

-Sietske Meens

-Alex Paimans

 

We vergaderen ongeveer zes maal per jaar, deze vergaderingen zijn openbaar, de agenda en vergaderdata kunt u onderaan deze pagina vinden.

 

G.M.R.

De GMR (gemeenschappelijk medezeggenschapsraad) houdt zich bezig met schooloverstijgende zaken.  De GMR vergadert 6 x per jaar Vanuit elke school binnen onze stichting is er iemand die aanwezig is namens de school. Voor onze school is dat Ingrit Rezelman.